Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  Samostojni podjetnikKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

 Kje lahko registriram s.p.?

Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko prijavo izpolnite kar od doma in jo oddate na spletnem portalu e-VEM (http://evem.gov.si).

Seveda pa lahko tudi obiščete našo vstopno točko VEM – Vse na Enem Mestu: Razvojna agencija Sora d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka in usposobljenega referenta pooblastite, da to storitev opravi namesto vas.

Pri nas boste dobili vse potrebne informacije v zvezi s postopki, ki jih lahko opravljate preko e-Vem portala, nudimo pa vam tudi brezplačno pomoč pri izpolnjevanju elektronskih obrazcev ter pošiljanje podatkov organom in institucijam.


Kaj potrebujem za registracijo na vstopni točki?

  • Osebni dokument (osebno izkaznico, potni list) s katerim boste dokazali svojo istovetnost
  • Davčno številko
  • Podatke, ki se vpisujejo v posamezni register (glej korake ob registraciji)
  • Če nastopate v vlogi pooblaščenca, tudi pooblastilo bodočega samostojnega podjetnika posameznika overjeno pri notarju.

Kako lahko registriram s.p.?

Samostojni podjetnik postanete v treh korakih:

1. KORAK: Vpis v poslovni register (AJPES)

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vpiše samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije na podlagi izpolnjene vloge za vpis v poslovni register.

Za vpis v poslovni register potrebujete naslednje podatke:
• Predlagani datum vpisa s.p.,
• Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, označba s. p., dejavnost),
• Skrajšana firma (vsaj ime in priimek samostojnega podjetnika in označba s.p.),
• Sedež s.p., (naslov)
• Kontaktni podatki podjetnika (telefon/telefax, naslov elektronske pošte, spletni naslov)
• Podatki o podjetniku (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče),
• Podatki o zastopnikih (možnost): ime, priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta zastopnika, naslov,
• Dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) – če jih je več tudi glavno dejavnost
• podatki o podružnici (možnost): ime, naslov, dejavnost,
• podatki o zastopniku podružnice (možnost): ime, priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta zastopnika in naslov.
• Za registracijo samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) je potrebno predložiti vlogo Prijava za vpis samostojnega podjetnika.

V prijavi je potrebno podpisati izjavo o poravnanih dospelih davčnih obveznostih iz prejšnjih poslovanj kot podjetnik.

2. KORAK: Vpis v davčni register (DURS)

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije, mora v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu naslednje podatke:
• Davčna številka,
• Osebno ime,
• Firma oziroma ime,
• Skrajšana firma,
• Oseba, ki vodi poslovne knjige,
• poslovni in drugi prostori, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov,
• številke deviznih računov v tujini,
• povezane osebe; davčne številke.

Za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti , so potrebni naslednji podatki:
• predvideni prihodki,
• predvideni odhodki,
• davčna osnova (izračun),
• višina predvidene akontacije (izračun)
• višina obrokov predhodne akontacije: mesečna / trimesečna.

Pri Obvestilu o načinu vodenja poslovnih knjig je potrebno navesti:
• način vodenja poslovnih knjig: po sistemu enostavnega / dvostavnega knjigovodstva,
• lokacijsko hrambo poslovnih knjig: na sedežu dejavnosti / druga lokacija.

Za pripravo na Obračun prispevkov za socialno varnost je potrebno navesti:
• vrsto obveznega zavarovanja: iz naslova opravljanja dejavnosti / drugo.

Zavezanec mora opraviti prijavo za vpis v davčni register in javiti spremembo ali dopolnitev podatkov o dejavnosti, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, na obrazcu DR-03.

3. KORAK: Prijava na ZZZS

Se opravi z vlogo o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja. Vloga se opravi preko obrazca M-1.

Za prijavo zaposlenega v obvezno zdravstveno zavarovanje obrazec M1 je treba navesti naslednje podatke:
• vrsta prijave: sklenitev delovnega razmerja,
• ime in sedež zavezanca za prispevek, matična številka PRS, šifra dejavnosti (podatki se pridobijo iz PRS),
• registrska številka zavezanca, državljanstvo (podatke določi ZZZS ob prijavi),
• EMŠO, ime in priimek zaposlenega, stalno / začasno prebivališče (podatki se pridobijo iz Centralnega registra prebivalcev – CRP),
• delovni / zavarovalni čas, delovno razmerje, izmensko delo, šolska izobrazba, naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usmerjenosti izobrazbe,
• podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, naziv delovnega mesta, opis dela in poklic.

Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje pa se opravi z obrazcem M-DČ.


Za kaj moram poskrbeti po registraciji?

Po registraciji morate poskrbeti še za ostale formalnosti:

Odprtje poslovnega računa pri poslovni banki
Samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje dejavnosti odpreti transakcijski račun pri izbrani poslovni banki. Za to potrebujete izpis iz Poslovnega registra Slovenije, potrdilo o plačanih prispevkih, izda ga DURS (Davčna uprava Republike Slovenije) ter vlogo za odprtje in vodenje poslovnega računa, ki ga dobite na banki.

Pridobitev ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ko je to potrebno
Vpis v Poslovi register Slovenije še ni zadosten pogoj, da lahko podjetnik začne opravljati registrirano dejavnost, če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti poleg splošnih pogojev določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti. Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom in od ustreznih organov pridobi vsa potrebna dovoljenja. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti samostojnih podjetnikov preverjajo pristojne inšpekcijske službe. Samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost brez potrebnih dovoljenj je v prekršku.

Izdelava žiga
Ni obvezna, je pa priporočljiva, saj je pri nekaterih ustanovah (na primer nekaterih bankah) za poslovanje obvezen.

Računovodstvo
Računovodstvo lahko vodi podjetnik sam, vendar vam to odsvetujemo, če niste dovolj strokovno podkovani na tem področju.

Usposabljane iz varstva pri delu ter izjava o varnosti z oceno tveganja
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izjavo delodajalec dopolnjuje ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ocena tveganja pa je sestavni del Izjave o varnosti, s katero se opredelijo nevarnosti za povzročitev poškodb ali za zdravstvene okvare. Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodbe, poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom ter škode in možnosti preprečevanja in zmanjševanja tveganja.
Usposabljanje morajo v novem podjetju opraviti vsi, ki v podjetju delajo. To pomeni, da ga morajo opraviti direktorji, prokuristi in vsi zaposleni (tudi honorano zaposleni delavci, študentje). Ne glede na to, da ste usposabljanje že opravljali v podjetju, kjer ste bili prej zaposleni (ali ste še vedno) oz. ste še vedno, ga morate v novem podjetju opraviti znova.

Zdravniški pregled
Zdravniški pregled morajo opraviti vsi zaposleni v podjetju (vsi, ki so opravili tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu). Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec. Zdravniški pregled opravite pri pooblaščenih zdravnikih - specialistih medicine dela.


Katere storitve lahko s.p.. brezplačno opravlja preko portala eVEM?

Pregled postopkov, ki jih lahko (potencialni in obstoječi) podjetnki za s.p. opravijo sami preko spleta z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pomočjo referentke na Razvojni agenciji Sora so vam na voljo tukaj.


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.