Razvojna agencija SORA
Domov      
           

  LoCaRe - Local commitmentKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Poslovni prostori:
(3. nadstropje UE Škofja Loka)

Tel: +386 (0)4 50 60 220, 051 345 649
Faks: +386 (0)4 62 02 200
E-mail: info@ra-sora.si 
www.ra-sora.si  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
Turizem Škofja Loka

Kidričeva 1a
4220 Škofja Loka
 
Tel: +386 (0)4 517 06 00
Faks: +386 (0)4 517 06 05
E-mail:
info@visitskofjaloka.si  
www.visitskofjaloka.si
  
 


Razvojna agencija Sora d.o.o.
LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka 

T: +386 (0)4 51 20 131

E:
info@las-pogorje.si
W: www.las-pogorje.si


  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.
Rokodelski center DUO Škofja Loka

Mestni trg 34
4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 12 460

E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/cduo.skofjaloka  


 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Kreativni center Kreativnice

Spodnji trg 40

4220 Škofja Loka

T: +386 (0)4 51 70 604

E: kreativnice@visitskofjaloka.si

W: www.facebook.com/kreativnice

  

 LoCaRe
Low Carbon Economy Regions in Europe
 
6 evropskih regij je združilo moči pri spodbujanju zmanjševanja emisij CO2 v okolje v skupnem projektu/operaciji LoCaRe. LoCaRe je mini program pod okriljem INTERREG IVC programa Evropske komisije. Cilj je razvoj rešitev za znižanje nivoja izpustov CO2 na regionalni in lokalni ravni ter hkrati prispevati k razvoju gospodarstva. Omenjene rešitve bodo oblikovane skozi niz aktivnosti sodelovanja med šestimi evropskimi regijami:
-         regija Syddanmark (Danska),
-         regija Vastra Gotaland (Švedska),
-         regija Asturias (Principado de Asturias - Španija),
-         regija Emilia-Romagna (Italija),
-         Province of Zeeland (Nizozemska),
-         regija Gorenjska (Slovenija).
 
V okviru projekta/operacije LoCaRe je bilo izbranih šest podprojektov, katerih teme se nanašajo na uporabo obnovljivih virov energije, zajemanje in skladiščenje CO2, zeleno naročanje, nizko ogljično prostorsko planiranje in osveščanje:
-      BIOMAP – Biomass market place,
-     CARBON CARE – Improvement of Carbon Sequestration Practices in the Agricultural, nad Forestry Sector towards Low Carbon regional energy patterns,
-      ESA – European Sustainability Ambassadors,
-      LOCAL COMMITMENT – Local commitment for low carbon planning and empowerment in small communities,
-      VACO2R: Voluntary agreements for CO2 reductions,
-      ZEROTRADE – A public private governance model for a zero carbon trade sector.
 
Projekt je s strani programa INTERREG IVC, pod prioriteto inovativnost in okolje, prejel 3,2 milijona EUR sredstev. Celoten proračun projekta znaša 4,2 milijona EUR.
 
Za podprojekte v okviru razpisa LoCaRe je bilo namenjenih 2 milijona EUR. S Strani Evropsekga sklada za regionalni razvoj je za podprojekte iz Gorenjske zagotovljeno 400.000 EUR in 85 % sofinanciranje projektnih aktivnosti. Vlogo koordinacije slovenskih partnerjev je prevzela Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj.
 


LoCaRe, Local commitment
 
Razvojna agencija Sora d.o.o. je partner v podprojektu Local commitment for low carbon planning and empowerment in small communities (akronim Local commitment), katerega osnovni namen je podpora lokalnemu okolju pri zniževanju emisij CO2 oziroma pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v posamezni regiji.
 
V podprojektu Local commitment sodeluje pet partnerjev iz 5 evropskih držav:
- Danska, Municipality of Vejle – vodilni partner
- Nizozemska, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie – partner
- Švedska, Municipality of Ulricehamn - partner
- Italija, Comunita Montana Alta Valmarecchia - partner
- Slovenija, Razvojna agencija Sora d.o.o. - partner.
 
Financiranje: Program INTERREG IVC, Evropski sklad za regionalni razvoj (75% - 85%), druga javna in zasebna sredstva (15% - 25%).
 
Trajanje projekta: januar 2011 - junij 2012.
 
Osredotočenost projekta je na sodelovanju lokalnih prebivalcev in ostalih deležnikov lokalnega okolja pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije na lokalni ravni. Metoda pristopa izvajanja projektnih aktivnosti je »od spodaj navzgor«, to je od lokalne iniciative do izvajanja na občinskih in višjih ravneh odločanja. Posebnost metode je, da ne izhaja iz problemov, ampak gradi na pozitivnih izkušnjah in uspehih.

Člani projektne skupine na Razvojni agenciji Sora:
- Jerneja Klemenčič Lotrič
e-naslov: jerneja.lotric@ra-sora.si
- Rok Šimenc
e-naslov: rok.simenc@ra-sora.si
- Kristina Miklavčič
e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si

Projektne aktivnosti v Sloveniji so se izvajale na območju Gorenjske. V okviru šestih izvedenih delavnic, na katere so bili vabljeni tako občani kot predstavniki lokalnih oblasti in institucij, so udeleženci poročali o stanju trajnostne energetike v njihovem lokalnem okolju. Udeleženci so izpostavili možne potenciale izrabe obnovljivih virov energije (OVE), številne probleme pri njihovi umestitvi v prostor in njihovi širši rabi, hkrati pa so nakazali možne ukrepe spodbujanja večje izrabe energije iz obnovljivih virov. Na delavnicah je bila uporaba obnovljivih virov energije na lokalni ravni prepoznana kot priložnost za nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti. Povzetek vsebine delavnic in stanja OVE na Gorenjskem sta zajeta v Analizi stanja, potreb, želja lokalnega prebivalstva na področju OVE in učinkovite rabe energije v gorenjski regiji.
 
Poglede in priporočila udeležencev delavnic smo združili v Viziji razvoja obnovljivih virov energije na Gorenjskem. Ključni cilji Vizije razvoja obnovljivih virov na Gorenjskem so zagotavljanje zanesljive, konkurenčne in okoljsko trajnostne oskrbe Gorenjske z energijo.
 
Glede na to, da je Gorenjska zelo gozdnata dežela, da ima velik neizkoriščeni potencial lesne biomase, torej zadosti lokalne surovine, ki je CO2 nevtralna, je bila v okviru projekta izdelana študija izvedljivosti pilotne ideje uporabe obnovljivih virov energije, to je kogeneracije na lesno biomaso. Študija izvedljivosti, ki vsebuje osnovne tehnične kazalnike ter ekonomske parametre, je pokazala, da je investicija v kogeneracijo sprejemljiva tako z okoljskega, ekonomskega in širšega družbenega vidika.
 
Predstavljeni primeri dobrih praks zmanjševanja emisij CO2 s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije so dobri zgledi povezovanja javnega in zasebnega sektorja ter povezovanja med ljudmi pri izkoriščanju lokalnih obnovljivih virov. Gre za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in sončne elektrarne postavljene na strehah javnih stavb.
 
Dober zgled je tudi pobuda s strani udeležencev delavnic, da se ustanovi uredniški odbor na področju obnovljivih virov. Na uvodnem srečanju so prisotni potrdili ustanovitev uredniškega odbora in se kot člani odbora zavezali k odzivnosti na posamezne pobude članov uredniškega odbora.
 
O projektu smo/so pisali v medijih:
 
Več informacij o podprojektu je dostopnih na spletni strani www.locareproject.eu/wm345341
 
Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsebina izraža avtorjevo stališče. Organ upravljanja ni odgovoren za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje publikacija.
 
 

 
Program INTERREG IVC
 
Program INTERREG IVC je del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Zagotavlja sredstva za sodelovanje regij držav članic EU, Norveške in Švice. Program je bil sprejet za obdobje 2007-2013, njegov glavni cilj pa je izboljšanje politik regionalnega razvoja z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Želi tudi graditi na regionalnem znanju in izkušnjah ter uporabiti dobre prakse, že opredeljene v drugih evropskih programih.
Program INTERREG IVC regionalnim in lokalnim organizacijam (javni upravi, agencijam za regionalni razvoj, izobraževalnim ustanovam ipd.) zagotavlja sredstva za povezovanje in izmenjavo izkušenj ter tako na evropski ravni zbira primere regionalnih dobrih praks. Nekatere regionalne mreže uporabljajo že uveljavljene dobre prakse v podporo svojemu regionalnemu razvoju na posameznem področju. Tematska področja teh mrež so povezana s cilji lizbonske in göteborške agende (podpora malim in srednje velikim podjetjem, inovativnost, okolje, preprečevanje tveganja) ter drugimi temami (globalizacija, demografske spremembe, oskrba z energijo, podnebne spremembe).


   
   
  Projekti
ALPTREES
 ALPTREES
NEKTEO
 NEKTEO
Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
 Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi
Lokalna hrana v šole
 Lokalna hrana v šole
Marejne
 Marejne
Impresije škofjeloškega
 Impresije škofjeloškega
Znanje - dodana vrednost podeželju
 Znanje - dodana vrednost podeželju
Lesni feniks
 Lesni feniks
Okusi škofjeloškega
 Okusi škofjeloškega
E-nostavno na kolo
 E-nostavno na kolo
DUO - dediščina in sodobnost
 DUO - dediščina in sodobnost
Med-o-vita
 Med-o-vita
Odprta vrata kmetij
 Odprta vrata kmetij
Kjer domujejo zgodbe
 Kjer domujejo zgodbe
Projekt Coworking izven okvirjev
 Projekt Coworking izven okvirjev
Zaljubljeni v ustvarjalnost
 Zaljubljeni v ustvarjalnost
Sožitje na grajskem vrtu
 Sožitje na grajskem vrtu
VEM 2016 - 2017
 VEM 2016 - 2017
SPOT svetovanje Gorenjska
 SPOT svetovanje Gorenjska
AmcPromoBID
 AmcPromoBID
EURUFU
 EURUFU
Babica Jerca & Dedek Jaka
 Babica Jerca & Dedek Jaka
Naravoslovni dnevi na kmetijah
 Naravoslovni dnevi na kmetijah
Kulturna doživetja Škofjeloškega
 Kulturna doživetja Škofjeloškega
Historial Škofja Loka
 Historial Škofja Loka
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Center domače in umetnostne obrti
 Center domače in umetnostne obrti
Okoljski forum
 Okoljski forum
VEM
 VEM
                                   
.