PROJEKT: od 01. 10. 2023 do 30. 09. 2029

LIFE OrnamentalIAS

Preprečevanje in obvladovanje negativnih vplivov okrasnih invazivnih tujerodnih vrst rastlin na ogrožene evropsko pomembne habitatne tipe in vrste

"
Ohranjajmo naravno pestrost, okrasimo si življenje brez invazivk!
"

Projekt LIFE OrnamentalIAS se ukvarja z zmanjševanjem pojavnosti in vplivov invazivnih tujerodnih rastlin, s poudarkom na okrasnih invazivkah, ki so ena pomembnejših groženj za izgubo biodiverzitete, tudi gospodarstvu, prehranski varnosti in zdravju ljudi. Glavna področja dela slovensko-hrvaškega projekta desetih partnerjev so varstvo narave, kmetijstvo, upravljanje z vodami, gojenje in uporaba okrasnih rastlin ter ravnanje z zelenim odrezom.

Glavne aktivnosti projekta:

–  priprava seznamov invazivnih in potencialno invazivnih okrasnih rastlin,

–  določitev nadomestnih neinvazivnih rastlin in domorodnih okrasnih rastlin.

– Raziskava in razvoj alternativne uporabe ostankov invazivk v krožnem gospodarstvu.

"
Z odstranjevanjem in izboljšanim upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se bo v projektu izboljšalo stanje 17 habitatnih tipov in 7 vrst v interesu EU.
"

Projektne aktivnosti bodo potekale na kar trinajst pilotnih območjih, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

V Sloveniji bodo vključena naslednja območja: Vrbina, Volčeke, Tržiška Bistrica, Sava, Posočje, Planinsko polje, Cerkniško jezero s Cerkniščico, Nanoščico, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Jovsi in Cerje. Na Hrvaškem pa Sava, Strmec in Bregana. Vsa območja so naravovarstveno pomembna in so območja Natura 2000, zavarovana območja ali/in naravne vrednote.

Delovna področja projekta (WP):

WP1 – Vodenje in koordinacija projekta

WP2 – Alternative za okrasne invazivne tujerodne rastline

WP3 – Nadgradnja sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odzivanja (ZOHO) in invazvine tujerodne vrste na kmetijskih zemljiščih

WP4 – Nadgradnja sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odzivanja (ZOHO) za invazivne tujerodne vrste pri upravljanju z vodami

WP5 – Varno in učinkovito ravnanje z vrtnimi odpadki

WP6 – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, pomembnih za EU

WP7 – Projektno komuniciranje in diseminacija

WP8 – Trajnost, replikacija in izkoriščanje rezultatov projekta

WP9 – Monitoring in evalvacija

Trajanje projekta:
 1. oktober 2023 – 30. september 2029
Finančna podpora operacije:

Akronim projekta: LIFE22-NAT-SI-LIFE LIFE OrnamentalIAS -101107725

Celotna vrednost projekta: 7.860.114,05 EUR

Projekt LIFE OrnamentalIAS je sofinanciran s strani EU programa LIFE, Ministrstva Republike Slovenije za naravne vire in prostor ter sredstev Fonda Republike Hrvaške za zaščito okolja in energetsko učinkovitost. Za vsebino, poglede in mnenja so odgovorni samo avtorji in ne odraža nujno stališč Evropske unije ali CINEA. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Evropska unija in pristojni organi ne prevzemajo odgovornosti.

Projektni partnerji:
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (SI) – vodilni partner
 • Razvojna agencija Sora d.o.o. (SI) – komunikacija na projektu
 • Direkcija Republike Slovenije za vode (SI)
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (SI)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Celje (SI)
 • Notranjski regijski park (SI)
 • Arboretum Volčji Potok (SI)
 • Simbio, d.o.o., družba za ravnanje z odpadki (SI)
 • Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije (HR)
 • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (HR)
Podporniki projekta:
 • Mestna občina Ljubljana,
 • Mestna občina Maribor,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Celje,
 • Občina Bohinj,
 • Občina Rogaška Slatina,
 • Občina Sevnica,
 • Občina Škofja Loka,
 • Občina Štore,
 • Občina Dobrna,
 • Občina Vojnik,
 • Občina Tržič,
 • Zagrebačka županija,
 • Mesto Ivanić-Grad,
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Zavod za gozdove Slovenije,
 • Javni zavod Kozjanski park,
 • Hrvaško minstrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj.
Kontakti:

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.