Razpis za direktorja Razvojne agencije Sora d.o.o. (M/Ž)

27. novembra 2023

Skupščina družbe z omejeno odgovornostjo Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka na podlagi 24. in 25. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojna agencija Sora d.o.o., z dne 06. 12. 1999 objavlja razpis za delovno mesto

DIREKTORJA DRUŽBE RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. (M/Ž)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati in kandidatke, ki lahko izkažejo:

Kandidat mora k prijavi priložiti:

1.Kratek življenjepis;

2.Izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

3.Potrdilo oziroma izjavo, da:

-ni že član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Razvojna agencija Sora d.o.o.,

-ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,

-mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,

-ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;

4.Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:

-navedbo zahtevanih delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo delodajalcev, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela,

-znanja za vodenje gospodarskih družb,

-pozitiven odnos do razvoja lokalnih skupnosti v škofjeloški regiji,

-izpostavitev svojih kompetenc za uspešno vodenje pravne osebe, ki temeljijo na rezultatih dosedanjega dela;

5.Izjavo in dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni aktivnega znanja, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;

6.Izjavo o poznavanju dela z računalnikom na nivoju samostojnega uporabnika;

7.Dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;

8.Program dela družbe Razvojna agencija Sora d.o.o za mandatno obdobje štirih let.

Merilo za izbiro je kvaliteta predloženega programa dela. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike regionalnega razvoja in izkušenj s postopki pridobivanja evropskih sredstev ter drugih (javnih in zasebnih) sredstev, predvsem na področju dejavnosti, ki jih razvija Razvojna agencija Sora d.o.o.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za direktorja družbe za mandatno obdobje štirih let. Direktor je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku tridesetih (30) dni po imenovanju izbranega kandidata. Družba Razvojna agencija Sora d.o.o., si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

Prijave in dokazila naj kandidati pošljejo ali osebno dostavijo v zaprti ovojnici do vključno 27. 12. 2023 do 13. ure, na naslov Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe«.

Skupščina družbe bo obravnavala vse prijave, ki bodo prispele na poslovni naslov družbe do vključno 27. 12. 2023 do 13. ure, kot tudi prijave, oddane na pošti s priporočeno pošiljko do roka za oddajo prijav. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo preko e-pošte info@ra-sora.si.

 

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Tine Radinja

Predsednik skupščine

 

RAZPIS

Deli na socialna omrežja

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.