Samostojni podjetnik

Na Razvojni agenciji Sora svetujemo posameznikom ob vstopu na samostojno podjetniško pot in pri prvih korakih na njej. Stranke seznanjamo s posameznimi registracijskimi postopki, pomagamo jim pripraviti ustrezne registracijske vloge, ki jih posredujemo ustreznim ustanovam.

Brezplačna registracija podjetja (s.p. ali d.o.o.) poteka preko portala SPOT.

Potencialni in obstoječi podjetniki lahko preko portala SPOT opravite registracijo ali spremembe podjetja sami z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s pomočjo referentke na Razvojni agenciji Sora.

Na točki SPOT vnašamo v portal SPOT tudi pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT na podlagi prejete vloge pooblastila.

"
Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko registracijo ali spremembe podjetja opravite sami, od doma in vloge oddate na portalu SPOT.
"


Kaj potrebujem za registracijo na vstopni točki?

  • Osebni dokument (osebno izkaznico, potni list) s katerim boste dokazali svojo istovetnost
  • Davčno številko
  • Podatke, ki se vpisujejo v posamezni register (glej korake ob registraciji)
  • Če nastopate v vlogi pooblaščenca, tudi pooblastilo bodočega samostojnega podjetnika posameznika overjeno pri notarju.

Kako lahko registriram s.p.?

Samostojni podjetnik postanete v treh korakih:

1. KORAK: Vpis v poslovni register (AJPES)

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vpiše samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije na podlagi izpolnjene vloge za vpis v poslovni register.

Podatki potrebni za vpis v poslovni register:
• Predlagani datum vpisa s.p.,
• Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, označba s. p., dejavnost),
• Skrajšana firma (vsaj ime in priimek samostojnega podjetnika in označba s.p.),
• Sedež s.p., (naslov)
• Kontaktni podatki podjetnika (telefon/telefax, naslov elektronske pošte, spletni naslov)
• Podatki o podjetniku (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče),
• Podatki o zastopnikih (možnost): ime, priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta zastopnika, naslov,
• Dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) – če jih je več tudi glavno dejavnost
• podatki o podružnici (možnost): ime, naslov, dejavnost,
• podatki o zastopniku podružnice (možnost): ime, priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta zastopnika in naslov.

2. KORAK: Vpis v davčni register (FURS)

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije, mora v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu naslednje podatke:
• Davčna številka,
• Osebno ime,
• Firma oziroma ime,
• Skrajšana firma,
• Oseba, ki vodi poslovne knjige,
• poslovni in drugi prostori, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov,
• številke deviznih računov v tujini,
• povezane osebe; davčne številke.

Za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti , so potrebni naslednji podatki:
• predvideni prihodki,
• predvideni odhodki,
• davčna osnova (izračun),
• višina predvidene akontacije (izračun)
• višina obrokov predhodne akontacije: mesečna / trimesečna.

Pri Obvestilu o načinu vodenja poslovnih knjig je potrebno navesti:
• način vodenja poslovnih knjig: po sistemu enostavnega / dvostavnega knjigovodstva,
• lokacijsko hrambo poslovnih knjig: na sedežu dejavnosti / druga lokacija.

Za pripravo na Obračun prispevkov za socialno varnost je potrebno navesti:
• vrsto obveznega zavarovanja: iz naslova opravljanja dejavnosti / drugo.

3. KORAK: Prijava na ZZZS

Za prijavo s.p. v obvezna socialna zavarovanja je potrebno navesti naslednje podatke:

  • datum začetka zavarovanja,
  • firma in sedež,
  • EMŠO, ime in priimek zaposlenega,
  • delovni / zavarovalni čas,
  • vrsta in področje izobrazbe,
  • poklic.

Za kaj moram poskrbeti po registraciji?

Po registraciji morate poskrbeti še za ostale formalnosti:

Odprtje poslovnega računa pri poslovni banki

Samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje dejavnosti odpreti transakcijski račun pri izbrani poslovni banki.

Pridobitev ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti

Vpis v Poslovi register Slovenije še ni zadosten pogoj, da lahko podjetnik začne opravljati registrirano dejavnost, če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti poleg splošnih pogojev določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti. Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom in od ustreznih organov pridobi vsa potrebna dovoljenja. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti samostojnih podjetnikov preverjajo pristojne inšpekcijske službe. Samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost brez potrebnih dovoljenj je v prekršku.

Bližnjice do pomembnih vsebin

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.